REGULAMIN SKLEPU

stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r., który 

reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827),

1. Zakupów w sklepie "spaw-tech.pl" mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat - po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów; zwane dalej Nabywcą (Kupującym).

Właścicielem sklepu internetowego spaw-tech.pl jest:


FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPAW-TECH"
KOSTOMŁOTY DRUGIE, ul. Kielecka 20
26-085 MIEDZIANA GÓRA
NIP: 959-018-38-09
REGON: 290682032 

która w dalszej części Regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określona jest jako SPRZEDAWCA.

2. Wszystkie ceny w sklepie "spaw-tech.pl" są cenami brutto, wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

3. Akceptowana forma zapłaty - przedpłata na konto Sprzedawcy oraz płatność przy odbiorze tzw. "Pobranie".

Rachunek bankowy SPRZEDAWCY:

34 1750 0012 0000 0000 2588 4426 - RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

4. Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu - faktura VAT lub paragon.

5. Zamówienia realizowane są zazwyczaj w ciągu 72h.

6. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu internetowego spaw-tech.pl nie stanowią oferty handlowej SPRZEDAWCY w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym spaw-tech.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów technicznych lub ekonomicznych oraz odmowy zrealizowania zamówienia, które budzi jego wątpliwości, jest niemożliwe do potwierdzenia lub wpłata na konto jest niezgodna z wartością dokonanego zamówienia - o czym zawsze poinformujemy Kupującego / Nabywcę.
Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. 

7. Do czasu dostarczenia przesyłki nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty, niedziele i święta) oraz dni wolnych od pracy u przewoźnika. Nabywca / Kupujący zawsze zostanie poinformowany o przewidywanym terminie realizacji dostawy zamówionego towaru.

8. Sprzedawca nie odpowiada za utrudnienia i opóźnienia w dostawie towaru nie wynikłe z jego winy, w tym wynikające z winy przewoźnika, bądź nieobecności Nabywcy lub jego przedstawiciela upoważnionego do odbioru przesyłki.

9. O ile Nabywca nie zaznaczy inaczej towar wysyłany jest na adres podany w formularzu danych osobowych. W przypadku, kiedy dostawa ma zostać wykonana pod inny adres Nabywca jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w dniu dokonania zakupu.

Składając zamówienie w sklepie internetowym spaw-tech.pl, NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez NABYWCĘ danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody NABYWCY na ich podanie.

Dane osobowe NABYWCY są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
Administratorem danych osobowych sklepu internetowego spaw-tech.pl jest SPRZEDAWCA. W każdym momencie NABYWCY przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.

10. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę produkty są fabrycznie nowe.

11. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

Każdy Klient sklepu "spaw-tech.pl" zwany dalej „Nabywcą” będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie jego otrzymania.

W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego.

Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia, których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba, że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

Przykładowy - Wzór formularza odstąpienia od umowy stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.

(poniższy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
               FHU SPAW-TECH
               Kostomłoty Drugie, ul. Kielecka 20
               26-085 Miedziana Góra


Fax: (41) 303 25 41

Adres email: biuro@spawtech.pl


Ja … niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ...

– Data zawarcia umowy … /odbioru ...
– Imię i nazwisko konsumenta ...

- Nr rachunku konsumenta ...
– Adres konsumenta ...
– Podpis konsumenta ... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data ...

12. W przypadku reklamacji Nabywca / Kupujący przekazuje reklamowany produkt osobiście, pocztą lub kurierem na własny koszt. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, Nabywcy / Kupującemu zostaną zwrócone koszty przesyłki reklamowanych produktów. Wymagane będzie wówczas okazanie potwierdzenia nadania lub innego potwierdzenia kosztów wysyłki. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana przez Sprzedawcę, Nabywca / Kupujący otrzyma naprawiony lub nowy towar tego samego gatunku i w ilości, jaka została zareklamowana.

13. Reklamacje dotyczące niezgodności dostawy z fakturą lub zamówieniem oraz dotyczące uszkodzeń w transporcie muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru towarów. W przypadku reklamacji dostawy realizowanej za pośrednictwem spedytora, Nabywca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela firmy spedycyjnej i powiadomić o tym Sprzedawcę. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

Umowy zawarte od 25.12.2014 dodatkowo regulują przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

14. Z postępowania reklamacyjnego wykluczane będą produkty noszące ślady niewłaściwego użytkowania lub nie właściwie zapakowane przez Nabywcę / Kupującego.

15. Promocje i rabaty związane ze sklepem "spaw-tech.pl" nie łączą się ze sobą.

16. Złożenie zamówienia przez Nabywcę / Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAWCY. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.

UWAGA: Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn sprzedawcy.